Pełnione funkcje przez wszystkie lata swojej pracy

Kierownik Pracowni Edukacji Twórczej w Instytucie Sztuki i Kultury Plastycznej na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, 1994–2004, Zielona Góra.
Kierownik Podyplomowych Studiów Edukacji Artystycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim, 1999–2002, Zielona Góra.
Kierownik Podyplomowych Studiów Edukacji Artystycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 2001–2002 Wałbrzych.
Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Rady Edukacji Artystycznej, 1999–2004, Uniwersytet Śląski, Wydział Artystyczny, Cieszyn.
Koordynator prac Komitetu Założycielskiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2000–2002, Głogów.
Członek Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego, członek senackiej komisji do spraw rozwoju kadry, 2001–2002, Zielona Góra.
Przewodniczący Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Rady Edukacji Artystycznej, 2005–2007.
Kierownik Zakładu Wychowania przez Sztukę w Instytucie Plastyki na Wydziale Artystycznym Akademii im. Jana Długosza, 2005–2007, Częstochowa.
Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2004–2009, Głogów.
Członek Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych 2004–2009.
Członek stowarzyszony z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (jako członek KRePSZ) 2004–2009.
Członek Rady Naukowej czasopisma „Camera obscura – Historia, teoria i estetyka fotografii”, ISSN 1734–9826, od 2007.
Członek Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola ( jako przedstawiciel sześciu dolnośląskich PWSZ oraz opolskiego i nyskiego ), 2008–2009.
Ekspert Zewnętrzny d.s. Analiz Delphi, „Narodowego Programu Foresight Polska 2020”, od 2008 rok.
Członek Senatu Akademii Humanistyczno–Ekonomicznej, 2009–2010, Łódź.
Członek Rady Wydziału Pedagogiczno–Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu, od 2010 do 2012 roku.
Kierownik Zakładu Arteterapii na Wydziale Pedagogiczno–Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 2010 do 2012 roku.
Członek Senatu PWSZ w Głogowie, od 2011 do 2012 roku
Członek Rady Instytutu Humanistycznego PWSZ w Głogowie od 2011 do 2013 roku.
Kierownik Podyplomowych Studiów Arteterapii dla Pedagogów, na Wydziale Pedagogiczno–Artystycznym w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, od 2011 do 2012 roku.
Członek Rady Wydziału Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu od 2012 roku.
Ekspert OPI ( Ośrodek Przetwarzania Informacji – Instytut Badawczy) od 2013 roku.
Członek Rady Naukowej międzynarodowego pisma “International Advisory Board “, http://www.irisro.org/IRI–IAB.html, wydawanego na Węgrzech, obszar edukacji (Educational Sciences), od 2014 roku.
Członek założyciel stowarzyszenia „Jeleniogórska Strefa Fotografii” w Jeleniej Górze od 2014 i członek do 2016 roku.
Członek Komitetu Redakcyjnego wydawnictwa wielotomowego „Dziedzictwo kulturowe miasta Kalisza i regionu południowej Wielkopolski” od IV tomu, od roku 2015.
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Programie Inteligentny Rozwój, od 4 września 2017 roku.
Członek Rady Uczelni, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, od 7 czerwca 2019 roku.